top of page
2018 aasta maksumäärad

 

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
  Alus: Tulumaksuseadus § 4

 

 • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80 ehk 25%. 

      Alus: ​(TuMS § 4 lg 1`1)

 • Alates 1.jaanarist 2018. aasta ei loeta enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses (kuludokumendi alusel) töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. 

      Alus: TuMS § 48lg 55

 

 • Maksuvaba tulu summa 6 000 eurot aastas (0 eurot kuni 500 eurot kuus). Kui aasta tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
  Alus: Tulumaksuseadus § 23

 • Tulumaksuvaba on töötajale lapse sünni puhul makstav toetus, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu ulatust ehk  2 500 eurot (5/12*6000). Mitmike puhul iga lapse kohta 2 500 euro ulatuses. 

      Alus: (TuMS § 13 lg 3 p 7)

 

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 470 eurot (2017. aastal 430 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 155,10 eurot (2017. aastal 141,90 eurot). 

      Alus: (SMS § 7  lg 1; RES § 2 lg 10)

 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

      Alus: (VV määrus nr 151 § 2 ja 3

 • Kogumispensioni makse määr on 2%. 

      Alus: (KoPS § 9)

 • Täistööajaga töötamisel töötasu alammäär on 500 eurot (2017. aastal 470 eurot) ning tunnitasu alammäära on 2,97 eurot (2017. aastal 2,78 eurot).  

      Alus: (VV määrus nr 189 § 1)

 • Lapsepuhkuse päevamäär on 23,62 eurot (2017. aastal 22,20 eurot)

 • Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50,00 eurot esimese 15  päevas eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva kalendrikuus,  32,00 eurot iga järgneva päeva eest. Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub. (TuMS § 13 lg 3 p 1) Kulude hüvitiste ja välislähetuse päevaraha maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 110  § 7)

 

 • Isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus iga hüvitust maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2) Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kehtestab (VV määrus nr 164  § 5)

 • Tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hinna leidmise aluseks on kilovatipõhine arvestus, olenemata sellest, kui palju erasõite kuus tehakse. Erisoodustuse hind on 1,96 eurot kW kohta kuus ning üle viia aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt 0,49 + 0,81 eur/kW kuus ning üle 5 aastastel sõidautodel 0,37 + 0,61 eur/kW kuus. (TuMS § 48 lg 8; SMS § 2 lg 1 p 7)

 • Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär on 10 eurot käibemaksuta. 

      Alus: (TuMS § 49 lg 1)

 • Annetusi ja kingitusi võib maksuvabalt teha kalendriaasta jooksul tulumaksusoodustusega ühingutele kuni 3%maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% viimase majandusaasta kasumist. Kasutada saab ainult ühte piirmäära. (TuMS § 11 lg 2; § 49  lg 2 ja 3) 

 • Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär on 32 eurot kuus. Lisaks sellele võib teha kalendrikuus maksuvabalt seoses äripartnerite vastuvõtuga väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses maksumaksja samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. 

     Alus: (TuMS § 49 lg 4)

 • Erisoodustuseks on laenu andmine töötajale või tema lähikondlastele turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuse hinnaks loetakse turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahet, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lg 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär (enne 1.07.2017 oli 0,00%, avaldatakse 2 korda aastas enne 01.07 ja enne 01.01) eestipank.ee/volasuhete-intressimaar  (TuMS § 48 lg 4 p 6; SMS § 2 lg 1 p 7) Osaühing ei tohi laenu anda oma osanikule, juhatuse ja nõukogu liikmele, prokuristile ning isikule osaühingu osa omandamiseks. (ÄS § 159)

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär on 40 000 eurot. 

      Alus: (KMS § 19 lg 1 ja 2)

 • Maksukohustuse poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi määr on 0,06% päevas. 

      Alus: (MKS § 117 lg 1)

bottom of page